geschiedenis IOOF - Veritas Loge Deventer

Ga naar de inhoud
ONTSTAAN en GESCHIEDENIS van de I.O.O.F. (Independent Order of Odd Fellows)

De oorsprong naar hoe en waar de basis van het ontstaan van de Odd Fellows is gelegen is, ondanks veel onderzoek, niet exact te achterhalen. Wel is zeker dat het meerdere eeuwen geleden in Engeland is begonnen. Het betrof vermoedelijk vaklieden in de Middeleeuwen die, omdat ze rondreisden van de ene plaats naar de andere, geen lid van een plaatselijk gilde konden zijn. Om elkaar te ondersteunen verenigden zij zich in "fellowships". Het woord "Odd" zou kunnen staan voor "op zichzelf", niet tot een gilde behorend.

Zoals uit oude geschriften blijkt, bestonden er al voor het jaar 1780 Odd Fellow loges.
Er bestaan zelfs geschriften waarin melding wordt gemaakt van het feit dat Koning George IV van Engeland, als Prins van Wales, lid werd van een Odd Fellow loge.
Er wordt aangenomen dat de eerste Odd Fellow loge in Engeland omstreeks het jaar 1736 werd opgericht.
Het verkrijgen van gegevens wordt mede belemmerd door het feit dat bepaalde organisaties, waaronder die van broederschappen, tijdens de Franse revolutie van hogerhand werden verboden.

Rond 1800 emigreerden er veel Engelsen naar Noord Amerika, waaronder ook een aantal Engelse Odd Fellows. Deze geƫmigreerde Odd Fellows ontmoetten elkaar in plaatselijke herbergen in Amerikaanse steden en zij richtten in 1806 de Shakespeare-Lodge op in New York. In 1809 waren er reeds 6 loges in New York en in andere steden was een zelfde ontwikkeling te zien. Het oprichten van op zichzelf staande loges, geen deel uitmakend van de Orde, was niet erg doelmatig. Hoe groter het aantal leden verenigd in een Orde is, des te sterker waren de mogelijkheden en zekerheden tot wederzijdse steun, ook financieel.

Foto links: Thomas Wildey, de stichter van de I.O.O.F.
Foto rechts: Herberg "De Zeven Sterren" waar op 26 april 1819 de Washington Loge no. 1 werd gesticht


Een smid uit Londen, Thomas Wildey genaamd, zocht in zijn nieuwe vaderland al spoedig contact met andere Odd Fellows en stichtte in 1819 de Washington Lodge Nr. 1 te Baltimore. Dit begon op maandagavond 26 april van dat jaar in de "Zeven Sterren Herberg" aldaar. Na een oproep in de plaatselijke krant verzamelden zich een aantal personen in genoemde herberg en daar werd de Washinton Lodge opgericht. Men benoemde unaniem Thomas Wildey tot "Grand Master". In het algemeen werd Thomas Wildey beschouwd als oprichter van de Amerikaanse tak van de Engelse Odd Fellow Orde. Pas later werd deze tak onafhankelijk van de Engelsen en kwam de naam "Independent Order of Odd Fellows" tot stand. Als devies werd gesteld: Bezoek de zieken; Troost de bedroefden; Begraaf de doden; Onderwijs de wezen.

In het Amerika van die tijd was met dit devies veel werk te doen. Sociaal werk was onbekend en de Odd Fellows begonnen met hun werk voor de gemeenschap. Naast het maatschappelijke werk was er ook aandacht voor de ethische kant van het leven. Dit leidde tot de vorming van kampementen ("encampments") waar de leden zich verdiepten in de ethiek. Echter, in Engeland bestonden geen kampementen en was ethiek geen onderdeel van de Odd Fellow Orde. Dit verschil leidde tenslotte tot het onafhankelijk worden van de Engelse Orde. Het "charter", de erkenning als Odd Fellow loge, werd verkregen van de Manchester Unity in Engeland waarmee de Washington Lodge de eerste tijd verbonden was. Het is de verdienste geweest van Thomas Wildey dat hij in Manchester Unity verband werkte en door deze Orde gemachtigd werd de Independent Order of Odd Fellows te stichten.
De zelfstandigheid van de zich in Amerika snel uitbreidende Orde werd verkregen in 1843. Door zijn aktiviteiten wordt Thomas Wildey algemeen aanvaard als de promotor van het Amerikaanse Odd Fellowship, dat zich later over andere werelddelen heeft uitgebreid.
Onder zijn bezielende leiding kende de Orde in Amerika een geweldige groei. Ten tijde van zijn overlijden in 1861 telde de Orde al meer dan 200.000 leden, verspreid over 42 staten. Tegenwoordig vinden we de Orde behalve in de Verenigde Staten, in Canada, Zuid Amerika, Australiƫ en Europa.
Terug naar de inhoud