Wat doen wij? - Veritas Loge Deventer

Ga naar de inhoud
DE LOGE-AVOND

De Veritas Loge komt iedere donderdagavond bijeen. Deze loge-avond begint omstreeks 19.30 en een avond kent de volgende kenmerken.

Aanvang van de avond
Na binnenkomst en persoonlijke begroeting wordt er bijgepraat onder het genot van een kopje koffie of thee.
Ook wordt gevraagd of er berichten van zieke broederen zijn. Vervolgens wordt gevraagd of er berichten zijn van bezoeken aan andere Orde-instellingen en geïnformeerd naar eventuele berichten van de commissies MA ( Maatschappelijke Activiteiten) en AZ ( Algemene Zaken).
Indien die berichten er inderdaad zijn, krijgen ze in het officiële gedeelte van de avond, wat wij " zitting" noemen, alle aandacht.


De zitting
Het officiële deel van de loge-avond, verloopt volgens een vast patroon en is bovenal gericht op bezinning en verdieping. De meeste leden ervaren de zitting als een belangrijk rustpunt in de week. Na het openingswoord, als inleiding tot de avond, komen de hierboven reeds genoemde berichten aan de orde. Daarna als centraal punt in de zitting is er ruimte tot het beluisteren van de persoonlijke bijdrage - ook wel "bouwsteen" genoemd - van één der leden. De zitting wordt afgesloten middels het uitspreken van een slotwoord. Muziek speelt, naast het gesproken woord, een centrale rol tijdens de zitting.
Het betreden van de bezinningsruimte, welke wij ‘Tempel' noemen, wordt begeleid door muziek. Tijdens diverse rustmomenten in de zitting, wordt eveneens muziek beluisterd als ook als slot, bij het verlaten van de tempel. Muziek is mede sfeerbepalend voor de zitting. Ook symboliek en ritualen spelen een belangrijke rol in dit deel van de avond.

Ook wordt als zeer bijzonder ervaren dat er naar elkaar geluisterd wordt. Zoals één onzer leden eens opmerkte: "Hier mag je jezelf zijn en praten over wat er in je leeft en wat je bezig houdt. Hier durf je je zelfs open en kwetsbaar op te stellen. En ik weet zeker: hier wordt naar mij geluisterd en met mij meegeleefd. Met daarbij de zekerheid dat hetgeen wat in deze ruimte wordt gezegd absoluut binnenskamers blijft."


De na-zitting
Zodra allen vanuit de bezinningsruimte weer in onze algemene ruimte aanwezig zijn, start er een na-zitting. Onder het genot van een drankje ( en regelmatig ook een hapje! ) is er dan gelegenheid om na te praten of vragen te stellen over de bouwsteen die we in de zitting beluisterd hebben. Er kan ook gesproken worden over andere onderwerpen. Maatschappelijke en/of culturele zaken worden behandeld of men praat over de persoonlijke zaken waar men zich mee bezig houdt.
Wij trachten met enige regelmaat mensen van buitenaf uit te nodigen, waarbij die genodigden ons informeren over de uitoefening van hun beroep, maatschappelijke activiteit, organisatie waartoe zij behoren of anderszins informatie met ons delen.


De muziek
De muziek speelt, zoals hierboven reeds vermeld, een belangrijke rol tijdens de zitting en geeft een toegevoegde waarde aan de beleving van de avond. De muziek geeft steeds weer de gelegenheid om rustig na te denken over wat er werd gezegd.
Eén van onze leden merkte eens op : "Muziek bepaalt voor een belangrijk deel de sfeer. Als je ergens binnenkomt wordt door de muziek de toon eigenlijk al gezet. Muziek is mede bepalend voor de sfeer in iedere zitting, vult de pauzes tussen het gesproken woord en geeft de gelegenheid om in alle rust na te denken over wat er werd gezegd. Zodoende geeft de muziek, die nooit overheersend is en slechts ter ondersteuning van het gesproken woord dient, daaraan tevens een meerwaarde. Het kan klassieke muziek zijn, maar ook jazz of stemmige popsongs. Voorwaarde is : het moet passend zijn bij het karakter van de avond, zodat het geheel afwisselend en boeiend wordt voor de luisteraars".


De bouwsteen
De bouwsteen is het centrale punt waar het in de zitting uiteindelijk om gaat.
Eén van de leden heeft zich verdiept in een onderwerp en geeft daarover zijn gedachten en opvattingen weer. Deze bouwstenen hebben een verdiepend of bezinnend karakter.

De loge-avond zorgt voor veelvuldig persoonlijk contact. Ook is het zo dat buiten de loge-avonden om, leden elkaar ontmoeten: de loge verbroedert !
Naast de reguliere avonden, worden er bijzondere activiteiten georganiseerd, welke enkele malen per jaar plaatsvinden. Daarbij worden ook de partners van de broederen nauw betrokken.


Regelmatig ontmoeten wij leden van andere loges om een avond mee te maken, in het bijzonder als er een speciale activiteit plaatsvindt.
En omdat wij deel uitmaken van een wereldwijde organisatie, komt het regelmatig voor dat leden die bijvoorbeeld wegens vakantie in het buitenland verblijven, aldaar een zitting bijwonen van een plaatselijke Odd Fellow Loge. Daarnaast onderhoudt de Veritas Loge vriendschappelijke kontakten met de Gauss Weber Loge in Göttingen te Duitsland en vinden er regelmatig wederzijdse bezoeken plaats.

Het leuke van ontmoetingen met andere loges, is de ontdekking dat iedere loge anders is, terwijl we toch dezelfde uitgangspunten hebben.

Terug naar de inhoud